kapital.jpg [669x94]

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych
w Gminie Wiązownica „

 

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1,, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „, Poddziałanie 9.1.2 ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

2. Beneficjentem jest Gmina Wiązownica.

3. Projekt ,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica jest realizowany przez Gminę Wiązownica w terminie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca  2013 r.

4. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica.

5. Głównym celem projektu jest udzielenie  wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I – III  szkół podstawowych uwzględniających ich zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe.


6. Udział w projekcie jest bezpłatny a uczestnictwo dobrowolne.

7. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


§ 2

Uczestnicy projektu

1. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I – III pobierający naukę w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wiązownica.

2. W projekcie weźmie  udział 281 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie i uczennice:

 a) u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju,

b) uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.

4. Na każdy rodzaj zajęć przewidziano nie mniej niż 30 godzin,  realizowanych w roku szkolnym 2012/2013.

5. Opiekun prawny/rodzic  ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do udziału w projekcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć wypełniają Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i od tego dnia rozpoczyna się ich udział w projekcie( zał. nr 1 i nr 2 ).


§ 3

Zakres  wsparcia

1. Zakres wsparcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu obejmuje:

a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,

b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

d) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,

e) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów, którzy mają trudności w komunikacji społecznej,

g) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć, który ustala dyrektor szkoły wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

3. Zajęcia odbywać się będą  na terenie danej szkoły podstawowej,  bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

4. Uczeń / uczennica może uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia.


§ 4

Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie prowadzona w marcu 2012 r. oraz w miarę potrzeb  we wrześniu 2012 r.

2. W  każdej szkole powołane zostaną przez dyrektora szkoły  zespoły nauczycieli – Komisje Rekrutacyjne.

 3. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.

4. Uczestników do projektu zgłaszają  wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole na podstawie rozpoznanych potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uczennic wypełniając I część Formularza zgłoszeniowego do projektu oraz załączając opinie nauczyciela – wychowawcy.

5. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów / uczennice na zajęcia dodatkowe analizując część I Formularza zgłoszeniowego do projektu oraz zaplanowane przez szkołę i ujęte we wniosku o dofinansowanie (zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) rodzaje zajęć, sporządza listę uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową.

6. Procedura rekrutacji zostaje zakończona sporządzeniem protokołu z rekrutacji.

7. Opiekun prawny ucznia/uczennicy zakwalifikowanego/ej na zajęcia dodatkowe przez Komisję Rekrutacyjną – podpisując  Deklarację uczestnictwa w projekcie wyrażają tym samym zgodę na udział swojego dziecka w projekcie.

8. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych(dziecka) przez opiekuna prawnego jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia lub uczennicy w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

9. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia ucznia/ uczennicy z projektu, może odbyć się rekrutacja uzupełniająca do projektu, pod warunkiem, iż w ciągu roku szkolnego uczeń / uczennica będzie mógł/mogła uczestniczyć w co najmniej 30 godzinach zajęć dodatkowych z jednego bloku.


§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

1. Opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do:

a) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu;

b) bezpłatnego udziału swojego dziecka w zajęciach dodatkowych zaplanowanych w projekcie;

c) informacji o postępach ich dziecka;

d) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe;

2. Opiekun prawny uczestnika projektu jest obowiązany do :

a) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu – Deklaracja uczestnictwa
w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

b) przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie,

 c) dbanie o regularne uczęszczanie dziecka na dodatkowe zajęcia zgodnie z harmonogramem
– w przypadku nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach obowiązuje pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności ( zał. nr 3 ).


§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika/opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu.

3. Gmina Wiązownica zastrzega sobie  prawo do skreślenia danego ucznia/uczennicy z listy uczestników w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego  Regulaminu uczestnictwa
w projekcie,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica „. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje koordynator  projektu na wniosek dyrektora szkoły.


§ 7

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca  2012 r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu.

2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator projektu.

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym dokumentem, należy do Gminy Wiązownica – realizatora projektu.

5. Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób w urzędzie gminy, szkołach realizujących projekt oraz na stronie internetowej projektu.


Załączniki do regulaminu

  • Witamy na nowej stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu !