Pedagog szkolny:


- prowadzi badania i działania diagnostyczne wśród uczniów,  diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  uczniów,  określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;

- diagnozuje sytuacje wychowawcze  w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
- udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
- prowadzi działania mające na celu: minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i przedszkolnym uczniów;
- inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
- pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz w  rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
- wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w:  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,                w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz organizowaniu i realizowaniu różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;                
- pomaga nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych uczniom, wynikających      z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów;
- podejmuje działania wychowawcze  i profilaktyczne wynikające z Programu  Wychowawczo -Profilaktycznego  szkoły oraz wspiera nauczycieli w tym zakresie;
- prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli;
- w miarę możliwości placówki organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej, życiowej, materialnej;
- prowadzi działania zmierzające do  kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów
- współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądem, prokuraturą i policją oraz  z  innymi organizacjami,  instytucjami.


Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu  realizuje zadania poprzez:


- rozmowy z dziećmi;                                                                                                                    - rozmowy z  nauczycielami, wychowawcami, pielęgniarką szkolną;
- analizowanie wyników badań z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz czuwanie nad wypełnianiem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i inne poradnie specjalistyczne;
- prowadzenie obserwacji zespołów klasowych;                                                                         

- organizowanie na terenie szkoły punktu konsultacyjnego dla rodziców przy ścisłej współpracy z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- koordynowanie pracami Zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- współorganizowanie zajęć specjalistycznych i prowadzenie tych zajęć w miarę możliwości;

- szczególną indywidualną opiekę nad uczniami o SPE (Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych);
- konsultacje i pomoc nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych, poważnych problemów wychowawczych;
- rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców  w formie porad, konsultacji;                   -wspieranie wychowawców w integracji zespołów klasowych  poprzez prowadzenie w miarę możliwości zajęć o charakterze integracyjnym w wybranych klasach;
- kontrolę frekwencji: wypełnianie przez wychowawców kart nieobecności, rozmowy  z uczniami wagarującymi, wywiady, rozmowy z opiekunami;
- opiniowanie wniosków do Sądu Rodzinnego, Policji, placówek opiekuńczo- wychowawczych, lekarzy specjalistów;
- realizowanie i koordynowanie działaniami szkoły w zakresie Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego;
- prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i wychowawczej;
- czuwanie nad przestrzeganiem przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka;
- organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, np. realizowanie akcji charytatywnych;
-  koordynowanie działaniami związanymi ze składaniem przez rodziców, bądź opiekunów prawnych wniosków o stypendium szkolne i wniosków o zasiłek losowy;                                

- realizacje rządowego programu „Wyprawka szkolna”;
- prowadzenie spotkań Zespołu Wychowawców kl. I-VIII  i oddziałów przedszkolnych;

- składanie raz na pół roku informacji Radzie Pedagogicznej o sytuacji wychowawczej występującej w szkole;                                                                                                                

- udział w zespole dokonującym wewnętrznego badania jakości pracy szkoły w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki;                                                                                                        

- realizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w każdy pierwszy i drugi czwartek miesiąca w godzinach 13.30- 14.15 oraz w trzeci i czwarty piątek miesiąca w godzinach 14.20-15.05;                                                                                                                                 

- prowadzenie konsultacji w każdy czwartek w godzinach 12.35- 13.20


Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu realizowana jest w oparciu o System Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Wspierania Uczniów przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949).

  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).

  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

  5. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.

 

Celem aktualnej zmiany w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest przejście od dotychczasowego modelu medycznego na rzecz modelu społecznego, opartego na analizie funkcjonowania dziecka i wynikających z tego potrzeb w zakresie zarówno wsparcia dziecka, jak dostosowania środowiska zewnętrznego (dostosowanie warunków nauczania – likwidacja barier architektonicznych, dostosowane miejsce pracy, odpowiednie pomoce dydaktyczne, metody pracy dydaktycznej i wychowawczej itp.).

 

  • Witamy na nowej stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu !